Danh sách phim tham gia bởi diễn viên: Shalom Brune-Franklin